صحبت های دکتر کاوه قرنی زاده

آرتروز

تعویض مفصل

بیماری پرتس

تعویض مفصل

روش جدید تعویض مفصل

در ر فتگی مادرزادی لگن

در رفتگی لگن بزرگسالان

جراحی تعویض مفصل

پوکی استخوان

بیماری پرتس

جراحی لگن

درمان شکستگی پا

کنگره آلمان ۲۰۱۸

کنگره آلمان ۲۰۱۸

بیماری ران در جوانان

شکستگی مفاصل در سرما

دکتر کاوه قرنی زاده

دررفتگی مادرزادی لگن

27 امین کنگره ارتوپدی

دوره درمان شکستگی

انجمن جهانی AO در دبی

تعویض مفصل دوطرفه ران

سیاه شدن استخوان ران

کنگره ارتوپدی

کنگره مشترک ارتوپدی

درمان اسلیپ ران

تعویض مفصل ران

در رفتگی مفصل ران

در رفتگی غیر قرینه

بیماری پرتس

تعویض مفصل مجدد

بیماری اسلیپ

جراحی اصلاحی

اصلاح مفصل ران

اصلاح مفصل لگن

استحکام پروتز

فیلم جراحی 

درمان دررفتگی لگن

تعویض مفصل ران قدامی

درمان شکستگی استابولوم

اصلاح کجی ران جوش نخورده

تعویض مفصل زانو به روش uni

تعویض مفصل زانو به روش uni

فلج مغزی شدید

شکستگی اطراف پروتز

عمل دکمپرشن و دریلینگ

صحبت بیماران

عمل زانو

تعویض مفصل دو طرفه

رماتیسم مفصلی

رماتیسم شدید مفصلی

انحراف پای چپ

تعویض مفصل دو طرفه ران

عمل استئوتومی گنز

بیماری پرتس

تعویض مجدد مفصل ران

انیمیشن جراحی

 

 

تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

اصلاح حرکات

Call Now Button