Tag: تروما

شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات میزان و شدت شکستگی های ستون فقرات متفاوت است، برخی از شکستگی ها به علت آسیب جدی نیاز به درمان های اضطراری