پای پرانتزی یا ژنو وروم

پای پرانتزی انحراف زانو یا خمیدگی زانو در برخی کودکان دیده می شود. معمولاً انحراف زانو به شکل پای پرانتزی یا ژنو وروم بروز می کند. به این صورت هنگام نشستن، ایستادن، راه رفتن و … به نظر می آید که زانوها از هم فاصله دارند. پای پرانتزی در سال اول زندگی نوزاد شایع است. […]

read more »
Call Now Button