روش درمان شکستگی لگن

روش درمان شکستگی لگن   اغلب برای درمان شکستگی لگن فرد در بیمارستان بستری شده و در روز مراجعه و یا فردای روز مراجعه اقدام به جراحی ترمیم شکستگی لگن و تعویض همه یا قسمتی از لگن فرد خواهد شد.برای انجام جرای لگن چندین روش جراحی وجود دارد که انتخاب نوع جراحی با توجه به […]

read more »
Call Now Button