شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات میزان و شدت شکستگی های ستون فقرات متفاوت است، برخی از شکستگی ها به علت آسیب جدی نیاز به درمان های اضطراری دارند، ممکن است بسیاری از شکستگی های ستون فقرات و مهره های کمر تحت تاثیر پوکی استخوان باشد. بیشتر شگستگی های ستون فقرات درقسمت پشتی قفسه سینه ودر پشت کمر […]

read more »
Call Now Button