پارگی تاندون زانو

پارگی تاندون زانو تاندون ها، بافت همبندی قوی هستند که ماهیچه ها را به استخوان متصل می کنند. تاندون پاتلا، تاندونی است که در مقابل زانو قرار گرفته و باعث استحکام پاها می شود. پارگی تاندون زانو باعث می شود فرد به هنگام انجام فعالیت های روزانه خود و حتی راه رفتن با مشکل رو […]

read more »
Call Now Button