Tag: درمان پارگی تاندون آشیل پاچ

کشیدگی تاندون آشیل پا

کشیدگی تاندون آشیل پا

یکی از مشکلات رایج در بین افراد بخصوص در ورزشکاران (حرفه ای و مبتدی) کشیدگی تاندون آشیل پا می باشد. در اثر آسیب تاندول آشیل