زانوی ضربدری

زانوی ضربدری زانوی ضربدری ( ژنو ولگوم ) همانند پای پرانتزی جزو انحرافات زانو می باشد. در این وضعیت در حالی که فرد در حالت ایستاده قرار دارد فاصله ای بین پاها قرار دارد، در حالی که زانو ها در کنار هم قرار گرفته و جفت هستند . بسیاری از کودکان به زانوی ضربدری یا […]

read more »
Call Now Button