Tag: روش پیوند استخوان

پیوند استخوان

پیوند استخوان به ترمیم استخوان ها پس از شکستگی شدید یا زمانی که به درستی بهبود نمی یابند، کمک می کند. پیوند روش‌های زیادی برای