Tag: سندرم کوتاهی اندام تحتانی

سندرم کوتاهی اندام تحتانی

سندرم کوتاهی اندام تحتانی

سندرم کوتاهی اندام تحتانی کوتاهی  ، اختلالی است که در یک یا چند استخوان پا (فمور، تبیا) اتفاق می افتد و در چنین حالتی اندازه