Tag: عفونت و شکستگی

عفونت استخوان بعد از شکستگی

عفونت استخوان بعد از شکستگی

در مواردی که شکستگی باز اتفاق افتاده باشد احتمال بروز عفونت نیز وجود دارد.در شکستگی های باز با زخمی که ایجاد می شود، ورود میکروب