Tag: علت در رفتگی زانو

در رفتگی زانو

دررفتگی زانو

دررفتگی زانو به زمانی گفته می شود که استخوان های تشکیل دهنده مفصل زانو از جای خود در می روند و جابه جا می شوند.