Tag: علت زانوی ناپایدار

زانوی ناپایدار

زانوی ناپایدار

زمانی که کشکک زانو یا پاتلا در موقعیت مناسب خود در مفصل زانو قرار داشته باشد، فرد می تواند راه برود و بدود و بنشیند