Tag: علت پای پرانتزی

پای پرانتزی

پای پرانتزی یا ژنو وروم

پای پرانتزی انحراف زانو یا خمیدگی زانو در برخی کودکان دیده می شود. معمولاً انحراف زانو به شکل پای پرانتزی یا ژنو وروم بروز می