Tag: ورزش برای ماهیچه های اصلی ران پا

ورزش های بعد از جراحی لگن

ورزش های بعد از جراحی لگن

همان طور که می دانید بعد از جراحی تعویض مفصل لگن نیاز است تا یکسری تمرینات ورزشی برای بازتوانی صورت گیرد. به این صورت توانایی