Category: متفرقه

درمان کف پای صاف

کف پای صاف چیست؟ اگر که از داخل به کف پای افراد بزرگ سال نگاه کنید در فاصله پنجه تا پاشنه پا قوص یا منحنی