Category: متفرقه

درمان کف پای صاف دکتر قرنی زاده

درمان کف پای صاف

اکه از داخل به کف پای افراد بزرگ سال نگاه کنید در فاصله پنجه تا پاشنه پا قوص یا منحنی را مشاهده میکنید. این منحنی

علل لگن درد

علل لگن درد

مفصل لگن می تواند حرکات تکراری و حد متوسطی از وزن و آسیب را تحمل کند. این مفصل گوی و کاسه ای که بزرگ ترین