Category: آسیب های زانو

بریس زانو پرانتزی - دکتر قرنی زاده

بریس زانو پرانتزی

بریس زانو پرانتزی یک روش درمانی برای حفظ عملکرد طبیعی و یا جلوگیری از عود در درمان زانو پرانتزی است. در صورتی که استفاده از

کشیدن آب زانو

کشیدن آب زانو ضرر دارد؟

کشیدن آب زانو یکی از روش های موثر برای کاهش درد و التهاب مفصل زانو به شمار می رود. اما کشیدن آب مفصل چگونه انجام