Category: آسیب های زانو

بریس زانو پرانتزی - دکتر قرنی زاده

بریس زانو پرانتزی

بریس زانو پرانتزی یک روش درمانی برای حفظ عملکرد طبیعی و یا جلوگیری از عود در درمان زانو پرانتزی است. در صورتی که استفاده از